31 مه

در این کارگاه در این موارد گفتگو خواهیم داشت:

  • بهترین زمان اقدام به بارداری
  • فاصله ی صحیح بین دو بارداری
  • مصرف داروها در دوران بارداری
  • تغذیه ی صحیح در دوران بارداری
  • زردی نوزاد و ارتباط آن با تغذیه ی مادر
  • روابط زناشویی در بارداری